Regulamin

 1. Ogólne warunki korzystania z serwisu KARTKI.pl
  1. Korzystanie z witryny internetowej KARTKI.pl jest dobrowolne i darmowe (z wyłączeniem niektórych części serwisu).
  2. Uzyskanie dostępu do niektórych części witryny internetowej lub innych usług, wymaga założenia przez użytkownika własnego konta KARTKI.pl. Zakładając własne konto Użytkownik powinien podać prawdziwe, dokładne i pełne informacje, aby rejestracja mogła zostać przeprowadzona i zakończona.
  3. Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć hasło do własnego konta i utrzymywać go w poufności oraz nie udostępniać osobom trzecim.
  4. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  5. Regulamin portalu KARTKI.pl został sporządzony w oparciu o przepisy prawa, które obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiotem regulacji regulaminu są warunki korzystania z serwisu internetowego KARTKI.pl.
  6. Regulamin przedstawia prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako właściciela, podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis KARTKI.pl.
  7. Każdy Użytkownik z podczas rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dalsze czynności mogą być przeprowadzane po wcześniejszej akceptacji i zgodzie na wszystkie postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Definicje
  1. Administrator - Administratorem serwisu KARTKI.pl jest SCOUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323712, NIP: 6762391798, REGON: 120855071. Adres siedziby: ul. Zawiła 57, 30-390 Kraków.
  2. Baza Kont - zbiór danych i grafik udostępnionych przez użytkowników serwisu, które za ich zgodą są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie, na potrzeby świadczonych usług przez Administratora serwisu KARTKI.pl.
  3. Konta
   1. Konto - udostępnione dla Użytkownika miejsce w serwisie, które umożliwia wprowadzenie określonych danych, gromadzenie ich i zarządzanie nimi.
   2. Konto PREMIUM - konto dla użytkowników z poszerzonymi możliwościami i funkcjami serwisu. Odpłatna usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty wskazanej przez administratora podczas składania i akceptowania dyspozycji przez Użytkownika.
  4. KARTKI.pl - międzynarodowy portal internetowy znajdujący się między innymi pod adresem internetowym www.KARTKI.pl, którego właścicielem jest SCOUT Sp. z o.o. w Krakowie.
  5. eKartka/kartka elektroniczna - grafika (w formie zdjęcia, animacji, video) umożliwiająca wysyłanie wiadomości Użytkownikom serwisu.
  6. Strona Użytkownika - strona Użytkownika zawierająca dane oraz grafiki udostępnione przez niego dobrowolnie i samodzielnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy (z wyłączeniem części prywatnej), jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora.
  8. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację ma dostęp do usług serwisu. Użytkownikiem może być osoba niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, której to Administrator serwisu przedstawienia nie wymaga.
  9. Użytkownik Konta - Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego w sposób określony regulaminem.
  10. Użytkownik Konta PREMIUM — Użytkownik, który dobrowolnie i samodzielnie wykonał dyspozycję chęci posiadania konta typu PREMIUM oraz wniósł opłatę.
 3. Zasady uczestnictwa.
  1. Akceptacja regulaminu oznacza jednocześnie złożenie przez Użytkownika deklaracji następujących treści:
   1. znam Regulamin i akceptuję wszystkie jego zapisy i postanowienia,
   2. dane zamieszczane w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są prawdziwe,
   3. do korzystania z usług serwisu, przystępuję świadomie i dobrowolnie,
   4. wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych podczas rejestracji, oraz informacji wprowadzanych podczas bieżącego korzystania z serwisu dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora,
   5. zezwalam na wykorzystywanie grafik, tekstów i materiałów, umieszczonych w Serwisie do celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie. Oświadczam jednocześnie, iż mam prawo do wykorzystywania niniejszych materiałów.
   6. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych i wiadomości od Administratora oraz innych informacji związanych z działalnością Serwisu,
   7. przesyłanie życzeń, zaproszeń, pozdrowień i innych tekstów z mojego Konta do osób trzecich - adresatów/odbiorców następuje w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą.
   8. nie dystrybuować żadnych fragmentów Serwisu, na jakichkolwiek nośnikach bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody ze strony KARTKI.pl;
   9. nie podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów i danych zamieszczonych przez innych Użytkowników lub innych treści udostępnionych w Serwisie przy pomocy narzędzi, technologii lub środków innych niż te, które zostały udostępnione przez Administratora.
   10. nie podejmować prób omijania, blokowania lub prób utrudniania prawidłowego działania systemów zabezpieczenia Serwisu.
   11. odpowiedzialność za dodawane, gromadzone i opublikowane materiały oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.
   12. nie zamieszczać, nie przesyłać, nie publikować materiałów niedozwolonych a zwłaszcza tj: treści o tematyce erotycznej lub pornograficznej, naruszających lokalne lub międzynarodowe normy prawne lub moralne, propagujących przemoc, dyskryminację (religijną, rasową, kulturową, etniczną), naruszających dobra osobiste, obrażających godność innych osób, treści których posiadanie w kraju, w którym przebywa jest zabronione i nielegalne.
   13. zgadza się nie zamieszczać oraz nie przesyłać materiałów, które są, mogą być lub stać się przedmiotem praw majątkowych osób/podmiotów trzecich, chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela na wykorzystywanie danego materiału.
   14. Zamieszczając w Serwisie własne kreacje, grafiki, teksty, Użytkownik udziela: bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, zbywalnej licencji na korzystanie z zamieszczonego materiału z możliwością powielania tegoż materiału, jego rozpowszechniania, opracowywania na jego podstawie innych materiałów, w tym m. in. do promowania i rozpowszechniania Serwisu w jego części lub całości niezależnie od formy i sposobu przekazywania materiału;
  2. Odpłatne usługi świadczone będą przez KARTKI.pl na rzecz tych Użytkowników, którzy samodzielnie i dobrowolnie złożą dyspozycję i wniosą opłatę, określoną i zaakceptowaną przez Użytkownika podczas składania dyspozycji.
  3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta polega na zakończeniu wypełniania formularza znajdującego się pod adresem: https://www.kartki.pl/pl/registration i potwierdzeniu aktywacji konta.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie maili o charakterze reklamowym. Jednocześnie użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z chęci otrzymywania przesyłek reklamowych bez podania przyczyny.
 4. Dane osobowe:
  1. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
  2. Administratorem danych osobowych jest SCOUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
  3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
  4. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania swoich danych zamieszczonych podczas rejestracji, natychmisat po każdej zmianie tych danych.
  5. Jeśli Administrator ma wątpliwości, co do zgodności, prawdziwości lub aktualności podanych przez Użytkownika danych, ma prawo do następujących działań: wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia niepoprawnych danych oraz do zablokowania lub usunięcia Konta.
  6. Administrator uprawniony jest do ujawniania danych osobowych tylko podmiotom upoważnionym zgodnie z właściwymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu.
 5. Konto
  1. Zabrania się przekazywania lub udostępniania hasła do konta osobom trzecim.
  2. Użytkownik ma prawo skasować konto samodzielnie, lub żądać usunięcia swojego konta po wcześniejszym skontaktowaniu się z Administratorem serwisu. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia lub odtworzenia.
  3. Z jednego konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania, bądź całkowitego usunięcia Konta Użytkownika bez konieczności podania przyczyny i informowania o tym fakcie Użytkownika.
  5. Złamanie któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu może skutkować natychmiastowym wyłączeniem konta bez informowania Użytkownika.
  6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia grafik, tekstów umieszczonych na Koncie, które uzna za sprzeczne z Regulaminem.
 6. Odpowiedzialność:
  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, osób trzecich także w przypadku gdyby takie działania spowodowały utratę danych zgromadzonych na Kontach Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za odczytywanie przesyłanych kartek elektronicznych, ustawienia przypominajek oraz poprawność adresowania eKartek.
  2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za chwilowy brak możliwości korzystania z funkcji Serwisu, wynikający z prowadzonych prac technicznych, modernizacji systemu. O ewentualnych przerwach technicznych, orientacyjne długości ich trwania Administrator będzie starać się powiadamiać.
  3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dodawane i publikowane przez Użytkowników, ani za skutki publikacji tych treści.
  4. Administrator nie bierze odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich, za wykorzystanie przez nich danych z Serwisu niezgodnie z celem działania Serwisu.
 7. Kartki drukowane:
  1. Każdy zarejestrowany użytkownik ma możliwość zamówienia usługi drukowanej kartki personalizowanej za pomocą kreatora kartek dostępnego w Serwisie.
  2. W zakres powyższej usługi wchodzą:
   • wydrukowanie materiału przygotowanego przez użytkownika w formie kartki drukowanej,
   • kopertowanie przesyłki,
   • wysłanie przesyłki jako listu priorytetowego w placówce Poczty Polskiej.
  3. Administrator zobowiązuje się do nadania przesyłki (kartki drukowanej) w placówce pocztowej. Kartki drukowane dostarczane są przez Pocztę Polską i w myśl postanowień regulaminu świadczenia usług pocztowych tego typu przesyłki nie podlegają reklamacji. Jeżeli przesyłka zostanie nadana w sposób prawidłowy w urzędzie pocztowym Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika w razie niedostarczenia przesyłki, jej nieterminowego dostarczenia, uszkodzenia lub niepełnego dostarczenia.
  4. Warunki dostarczania przesyłek przez Pocztę Polską reuluje umowa Administratora z Pocztą Polską nr 380/CP RH-1/2011/D.
  5. Zamówienia złożone i w pełni opłacone podlegają realizacji w czasie określonym przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi.
  6. Jakość kartki drukowanej jest ściśle związana z parametrami wstawionych przez Użytkownika plików graficznych.
  7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały oraz teksty personalizowane przez Użytkownika, a wysyłane za pośrednictwem Serwisu. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wobec Serwisu z tego tytułu Użytkownik zobowiązuje się zwolnić serwis z odpowiedzialności wobec tych osób.
  8. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do Administratora za pomocą formularza kontaktowego https://www.kartki.pl/pl/contact lub pisemnej na adres siedziby Administratora. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem oraz identyfikację jako klienta,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
   4. zarzuty Klienta,
   5. okoliczności uzasadniające reklamację,
   6. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia,
   7. jeśli reklamacja dotyczy płatności – numer, kwotę oraz datę transakcji.
  9. Rozliczenia transakcji na portalu przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Użytkownik dokonując płatności akceptuje Regulaminy dokonywania wpłaty w Dotpay.

   dotpay.pl

 8. Postanowienia Końcowe:
  1. Serwis KARTKI.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.
  2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w pkt 7.1 Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem, co w efekcie prowadzi do usunięcia Konta Użytkownika.
  3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.kartki.pl/pl/static/regulations
  4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.

Jak prawie wszystkie strony internetowe również i nasza korzysta z plików cookie. Zapoznaj się z regulaminem, aby dowiedzieć się więcej. Akceptuję